Sofőr jogvédelem és felelősségbiztosítás

DAS

Gépjármű vezetői jogvédelem biztosítás

Szeretné csökkenteni a fuvarozásból adódó büntetési, szabálysértési kiadásait de nem tudja mit kell tennie?
Önnek is volt már problémája biztosítóval szervizzel kárkifizetés, javítás összegének javítás minőségének vitája miatt?
Előfordult, hogy külföldön a fuvarozásból adódóan (akár baleset is) azonnal jogi segítségre lett volna szüksége?

Mi a leggyakoribb „felhasználási” terület?

Szabálysértési bírságok, büntetések csökkentése, megszüntetése.
Közlekedési baleset esetén kártérítési, szerződéses jogvédelem, biztosítóval, gépjármű szervizzel szemben
Vezetéssel, gépjármű közlekedésével kapcsolatos okmányok visszaszerzése, bevonás idejének mérséklése
Sofőr hibája miatt elromlik az autó ( csak jogtárs céges biztosítás esetén van munkajogi lehetőség a védelemre)


Aktuális lehetséges példa: 

Migráns menekült a sofőr tudta nélkül felszáll az autóra és elbújik. Jogi védelem, a szabálysértéssel kapcsolatban.

 
Hatóságok elvárása: 

Munkahelyi oktatások ennek kivédésére.
Sofőr ellenőrző (chek lista) amit minden megállásnál vezetni kell) a gépjármű ellenőrzéséről.
Akkor Önnek a DAS különböző jogvédelem biztosításait ajánljuk.Mit is jelent a jogvédelem?

A biztosítotat ért érdeksérelem esetén adott ingyenes jogi tanácsadás, szakterületen jártas ügyvéd ajánlása, peren kívüli, illetve peres eljárásokban a biztosítottak képviselete, melyhez vállalja a felmerült költségeket. Esélyegyenlőséget ad a jog útvesztőjében.Milyen területen nyújt védelmet a jogvédelem biztosító a megállapodás alapján?

Kártérítési jogvédelem: A biztosított jogszabályon alapuló, szerződésen kívüli, a biztosított által elszenvedett, személyi sérüléses, vagyoni kár, sérelemdíj igényének érvényesítése, amennyiben ezek a biztosított által vezetett idegen gépjármű rendeltetésszerű használatából erednek. A jogvédelem kiterjed biztosítottnak az idegen gépjárműben elhelyezett vagyontárgyaiban a biztosítási esemény során keletkezett káraira.
Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem: A biztosított védelme olyan szabálysértési vagy büntetőeljárásban, amelyet gondatlanságból elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény alapos gyanúja miatt a biztosított ellen indítanak az általa vezetett idegen gépjármű vezetésével összefüggésben.
A szándékos bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban visszamenőlegesen fennáll a biztosítási védelem, amennyiben jogerősen megállapítást nyer, hogy a cselekményt a biztosított gondatlanul követte el, vagy a bíróság felmenti a biztosítottat, továbbá ha a hatóság a biztosított ellen indított büntetőeljárást megszünteti, kivéve, ha erre a biztosított halála, elévülés, közvetítői eljárás, a vád-emelés elhalasztása miatti elévülés, kegyelem, nyomozati alku, vádalku miatt kerül sor.
Okmányok védelme: A biztosított jogi érdekeinek védelme az általa vezetett idegen gépjárművel okozott közlekedési baleset, vagy a közlekedési előírások megszegése miatt a járművezetéstől való eltiltás és a vezetői engedély bevonása, korlátozása, vagy visszaszerzése tárgyában folytatott büntető- és szabálysértési, valamint más hatósági eljárásokban.
Jogi tanácsadás: A fenti jogvédelmi területekhez tartozó biztosítási esemény megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri alkalommal, szóban vagy írásban nyújtott jogi felvilágosítást foglalja magában.


Milyen költségeket vállal át a jogvédelem biztosítás?

Jogi képviselő díja: A jogi képviselő feladathoz mért, megfelelő mértékű, számlával igazolt díjazását és költségeit.
Eljárási költségek: A bírósági, hatósági és békéltető testületi eljárások illetékeit és költségeit valamennyi fokon, beleértve a tanúk, szakértők és tolmácsok díját és költségeit.
Kirendelt szakértő költsége: Az eljáró hatóság által kirendelt szakértő szakvéleményének költségeit.
Végrehajtási költség: A végrehajtható okiratok végrehajtásának költségeit és a végrehajtásra irányuló kérelem költségeit egy végrehajtási kísérlet erejéig.
Ellenérdekű fél költsége: Az ellenérdekű fél jogi érdekeinek védelmével kapcsolatban felmerült költségét, amennyiben és amilyen mértékben a biztosítottat jogerős bírósági vagy más hatósági határozat kötelezi ennek megtérítésére.
Utazási költség: A biztosítottnak az eljáró bíróság vagy hatóság székhelyére történő utazásával kapcsolatban felmerült útiköltségét, ha a biztosított személyes megjelenését elrendelték. A biztosító másodosztályú vasúti, vagy ezzel egyenrangú más közlekedési eszköz menetjegyének vételáráig vállalja az útiköltség megtérítését.
Tanácsadási költség: A jogi tanácsadás egy biztosítási esemény megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri, szóban vagy írásban nyújtott állásfoglalás, a tanácsadási költség az ennek során felmerülő költség


Óvadék

A biztosító megelőlegezi a biztosítási eseménnyel kapcsolatos óvadékot vagy biztosítékot, amely a biztosítottat érintő vizsgálati fogság vagy előzetes letartóztatás kiváltásának, illetve hatóságilag bevont útlevél kiadásának célját szolgálja. Az óvadék mértéke minden biztosítási évben a biztosítási eseményre meghatározott biztosítási összeg kétszerese, és az esetlegesen már igénybe vett egyéb költségektől függetlenül vehető igénybe. A biztosított köteles az óvadék vagy biztosíték összegét 15 napon belül visszafizetni, ha azt részére a bíróság vagy más erre jogosult szerv visszaadja, vagy ha az ügyben más jogerős döntés születik, de legkésőbb az óvadék vagy biztosíték nyújtásától számított hat hónapon belül.


Mekkora a gépjárműtulajdonosi és vezetői jogvédelem nagysága?

  • 2,4 M Ft /kár 4,8Ft /év  4,8Ft óvadék/gépjármű
  • 2,4 M Ft /kár 4,8Ft /év  4,8Ft óvadék/vezető


Hogyan lehet a szolgáltatást igénybe venni?

1. Sürgős esetben – baleset, rendőri intézkedés esetén – hívható az elküldött kártyán lévő telefonszám, ahol 0-24 órán keresztül jogászok nyújtanak segítséget.
2. Egyéb esetben az MKFE Alkuszon keresztül, vagy egyenesen a DAS-hoz is bejelentheti a szolgáltatási igényét az info@das.hu címen.
Ugrás az oldal tetejére
X
Ugrás az oldal tetejére