Információs szám
061/252-0688
 • Céginformáció
 • Székhely
  1149 Budapest, Egressy út 77.

 • Levelezési cím
  1149 Budapest, Egressy út 77.

 • Telefon
  2520688

 • Fax
  3643065

 • E-mail
  alkusz@mkfe.hu

 • Ügyvezető
  Papp Imre

 • Adószám
  13348816-2-42

 • Cégjegyzékszám
  01-09-730679


Tájékoztatás a román ASTRA Biztosító ügyében
Utolsó módosítás: 2017.04.12

Tisztelt Ügyfeleink!


A Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Magyarországi Fióktelepe által kezelt szerződésekkel és kárigényekkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk.

Frissítve: 2016.  május 5-én

A Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Magyarországi Fióktelepe által kezelt szerződésekkel és kárigényekkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk.

1. A román jog szerepe

Az ASTRA románia biztosító, amely szolgáltatását a határon átnyúló szolgáltatások keretében magyarországi fióktelepén nyújtotta keresztül Magyarországon, így az ASTRA biztosító magyarországi fióktelepének felügyeletét is a román pénzügyi felügyelet (ASF) látja el a román jogszabályok alapján.

Az ASF hivatalos közlönyben közzétett határozatával az ASTRA tevékenységi engedélyét visszavonta, és döntött arról, hogy kezdeményezni fogja a felszámolási eljárást. Az európai uniós jogszabályok értelmében az eljárás részleteiről a román felügyelet a magyarországi felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bankot köteles volt tájékoztatni.

A román jogszabályok szerint a biztosítási tevékenységi engedély visszavonása nem eredményezi a biztosítási szerződések automatikus megszűnését.

2. Hogyan köthető új biztosítónál szerződés?

A magyar szabályozás eltérően rendelkezik a kötelező gépjármű felelősség biztosítások (KGFB) és az egyéb biztosítási szerződések megszűnésének, és új szerződés kötésének szabályairól.

3. A KGFB szerződések

2015. október 8-án hatályba lépett a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXLVII. törvény. Mivel a magyar felügyelet a honlapján 2015.október 14. napján ismételten közzétette a román ASTRA biztosító tevékenységi engedélyének visszavonásáról szóló román felügyeleti döntést, ezért a hatályba lépett törvény 3.§ (1) bekezdése alapján az ASTRA még meglévő magyarországi ügyfelei az ASTRA magyarországi fióktelepénél fennálló szerződésük tevőleges megszüntetése nélkül – az ASTRA biztosító tevékenységi engedélyének visszavonására hivatkozva - más biztosítónál új szerződést köthetnek. Az új szerződés kockázatviselésének kezdete nem lehet korábbi, mint a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló 2015. október 14-i felügyeleti tájékoztató közzétételének napja.

A tevékenységi engedély visszavonásával érintett ASTRA KGFB szerződés az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik, amennyiben korábban valamely más megszűnési okkal (pl. díjnemfizetés) már meg nem szűnt.

Amennyiben az ASTRA biztosító által kezelt szerződés díjnemfizetés miatt szűnt meg, akkor az üzembentartó ugyanezen gépjárműre vonatkozó KGFB szerződés megkötésére tett ajánlatát bármelyik biztosító jogosult elfogadni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díj-nemfizetés miatti megszűnése esetén a biztosítatlan időszakra (a díjnemfizetéssel való megszűnéstől az új szerződés kockázatviselésének kezdetéig) a normál díjaknál lényegesen magasabb összegű, úgynevezett fedezetlenségi díjat kell az új biztosítónál megfizetni!

3.1. A más biztosítónál megkötött szerződések bonus-malus besorolásának megállapításáról

A 21/2011.(VI.10.) NGM rendelet szabályozza a bonusz malusz besorolás megállapításának rendszerét. A rendelet 5.§-ában foglaltak szerint

 1. Az új biztosító a szerződéskötéskor az üzemben tartó nyilatkozata alapján állapítja meg a szerződés előzetes besorolását, ennek hiányában a szerződést előzetesen az A00 osztályba sorolja.
 2. Az új biztosító köteles a biztosítási időszak kezdetét követő 15. és 30. nap közötti időtartamon belül a kártörténeti nyilvántartásból lekérdezni a szerződés bonus-malus besorolásához szükséges adatokat. A biztosító a kárnyilvántartásban az üzemben tartó által közölt hatósági jelzés és az előző biztosítást igazoló okirat száma vagy a kártörténeti rendszer azonosító szám alapján végzi a beazonosítást, a besorolást a közvetlenül megelőző biztosítási időszak kárnyilvántartásban meglévő adatai (kockázatviselés időtartama, kártörténeti adatok) alapján állapítja meg. Ezeket az adatokat a régi biztosító, jelen esetben az ASTRA biztosító köteles a kártörténeti nyilvántartásba feladni.
 3. Az új biztosító a biztosítási időszak kezdetét követő 45 napon belül megállapítja a szerződés végleges besorolását a biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal, egyidejűleg a kárnyilvántartásba bejegyzi a bonus-malus besorolást és a besorolás szerinti díjról értesítést küld az üzemben tartónak, amennyiben az az üzemben tartó nyilatkozata szerinti besorolástól eltér. Ha az üzemben tartó közlése alapján a szerződés besorolásához szükséges adatok a biztosítási időszak kezdetét követő 30. napig a kárnyilvántartásban nem beazonosíthatók, erről a tényről az új biztosító az üzemben tartónak 15 napon belül értesítést küld. Ha a biztosítási időszak kezdetét követő 60. nap elteltével az adatok a kárnyilvántartásban továbbra sem beazonosíthatók, akkor az új biztosító 15 napon belül A00 osztályban állapítja meg a szerződés végleges besorolását a biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal, és a besorolás szerinti díjról értesítést küld az üzemben tartónak.
 4. A rendelet 5/A §-a szerint, ha a kárnyilvántartásban vagy a kapcsolódó nyilvántartásban szereplő, és a valós adatokat tartalmazó szerződésben szereplő adatok eltérése miatt – az új biztosító A00 osztályban állapította meg a szerződés végleges besorolását, és a kárnyilvántartási rendszerben a szerződés beazonosításához és besorolásához szükséges adatok később rendelkezésre állnak, az adatok helyesbítése időpontjával érintett biztosítási időszak biztosítója köteles a kárnyilvántartásban meglévő adatok alapján a szerződés végleges besorolását az adott biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal megállapítani.

A jogszabályban szabályozott folyamatból látható, hogy az új szerződés bonus-malus besorolását a régi biztosító által átadott adatok alapján csak az új biztosító tudja elvégezni, a MABISZ-nak nincs ráhatása a besorolás megállapítására. Ezért, ha az ügyfél az új biztosítója által eszközölt besorolással nem ért egyet, akkor az új biztosítójához kell fordulnia a helyes besorolás megállapítása érdekében.

A sikeres azonosítást követően a biztosító a szerződés B/M fokozatát a 21/2011 NGM rendelet 5/A.§-a szerint megállapítja, és erről az ügyfelet értesíti.

Azon ügyfeleknek, akiknek a B/M fokozatát az új biztosítójuk nem tudja megállapítani, azt javasoljuk, hogy mutassanak be az új biztosítójuknak egy olyan bizonyító, ASTRA biztosítótól származó dokumentumot (kötvény, indexlevél, csekk stb.), amelyből a fokozatuk beazonosítható. Az új biztosító ezeket az adatokat rögzíti be a KKNYR-be.

Jelezni szeretnénk, remélhetőleg kis számban, de biztosan elő fog fordulni olyan eset is, amelynél nem lehet megállapítani az ügyfél B/M fokozatát. Gyakorlatban, az ilyen problémák mögötti helyzet tisztázásához az ASTRA portfóliórendszere, sőt gyakran irattára is szükséges, tehát ebben érdemi előrelépés csak akkor várható, ha a felszámoló az ASTRA állománykezelését átveszi.

Hasonló probléma, hogy amennyiben a számítástechnikai úton nyert adatok és az ügyfél által bemutatott adatok eltérnek, ebben az esetben sem a biztosító, sem a MABISZ nem tud állást foglalni, a vita eldöntésére majd csak a felszámoló lesz képes az ASTRA állománykezelésének átvételét követően. Egészen addig a biztosítók az informatikai rendszer által szolgáltatott adatok alapján sorolják be az ügyfél szerződését.

4. Egyéb biztosítási szerződések

A nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések (pl. vagyonbiztosítások, CASCO, lakásbiztosítás stb.) esetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) 6:459. §-a értelmében többszörös biztosítás is köthető, azaz a más biztosítónál akár a párhuzamosan kötött szerződés érvényes lesz.

5. Mit kell tenni KGFB károknál?

A Magyar Nemzeti Bank a 2015.október 14-én kelt tájékoztatójában közzétette a 2015. október 8 napjával hatályba lépett egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXLVII. törvény 5. § (1) bekezdése (6b) pontjában meghatározottak szerint, hogy az Astra által biztosított gépjármű által okozott kár károsultja, hogyan teheti meg kárbejelentését a MABISZ, mint a Kártalanítási Számla kezelője felé.

Az ASTRA biztosító a 2015. évi CXLVII. törvény 5. § (1) bekezdése (6c) pontjában, és 9. §-ában rögzített kötelezettsége szerint 2015 október 13.-án határidőben, de a törvényben meghatározott tartalmi, formai követelményeket, csak részben kielégítő módon átadta a Mabisznak a nála bejelentett, de még ki nem elégített kártérítési igényekre vonatkozó adatokat, információkat tartalmazó elektronikus adathordozót. A Mabisz az átadott adatokat hozzáférhetővé tette, és 2015 november 06.-án megkezdte az adatok értékelését, feldolgozását.

A Magyar Nemzeti Bank közbenjárására a román Garancia Alap 2015 november 10.-én küldte meg és tette hozzáférhetővé a Mabisz számára az általa kezelt adatbázis szerint azokat a nyitott KGFB kárügyeket, melyek az ASTRA biztosító által még el nem bírált nyitott kárigényeket tartalmaztak.

A fentiek szerint megvalósultak azok a törvényi feltételek, amelyek alapján a MABISZ, mint a Kártalanítási Számla kezelője köteles megtéríteni az ASTRA biztosító által biztosított gépjárművek által okozott károk károsultjainak részére a még meg nem térített, a MABISZ által megismert adatok alapján jogalapjában és összegszerűségében dokumentumokkal alátámasztott kártérítés összegét.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. tv. 36. § (1), és (2) bekezdése alapján a MABISZ mint a Kártalanítási Számla kezelője kizárólag olyan mértékben köteles helytállni a Kártalanítási Számla terhére benyújtott kárigényeket illetően (így az ASTRA biztosító által meg nem térített kárigényeket illetően is) amilyen mértékben a károsult a kárának megtérítését a társadalombiztosítás vagy vagyon- és felelősségbiztosítás (pl. CASCO vagy lakásbiztosítás) alapján nem követelheti. A vagyon- és felelősségbiztosításból (pl. CASCO vagy lakásbiztosítás), valamint a társadalombiztosításból eredő megtérítési követeléseket a Kártalanítási Számla az ASTRA Biztosító által meg nem térített kárigények esetén sem fedezi.

A 2015. évi CXLVII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a Kártalanítási Számla kezelője csak az erre irányuló igény benyújtása/bejelentése esetén térítheti meg az ASTRA által kezelt KGFB szerződés terhére bejelentett kárigényeket, még abban az esetben is, ha

 • a kárigényt korábban már bejelentették az ASTRA Biztosítóhoz, vagy
 • a kárigényt már nem tudták bejelenteni az ASTRA biztosítóhoz, mert az ASTRA magyarországi fióktelepe 2015 szeptember 14.-ét követően már nem fogadott be kárbejelentéseket, és nem végzett kárrendezési tevékenységet, vagy
 • a jövőben bekövetkező, az ASTRA biztosító által biztosított gépjármű által okozott olyan káreseményre alapozottan jelentenek be kárigényt, mindaddig, amíg a 2015. évi CXLVII. tv. 5. § (6h) bekezdése szerint az ASTRA Biztosító, a kárrendezés lefolytatására feljogosított garanciaalap vagy egyéb szervezet, illetve ezek megbízottja a kárrendezési eljárást meg nem kezdi.

6. A károsultak az alábbi szabályok szerint tehetik meg kárbejelentésüket a MABISZ-nál, mint a Kártalanítási Számla kezelőjénél:

 • Azok a károsultak, akik az ASTRA biztosító biztosítottja által okozott kárukból keletkező kárigényüket - akár részben is - saját vagyonbiztosításuk (pl. casco, lakás), vagy egyéb (nem KGFB) felelősségbiztosításuk terhére érvényesíthetik, kárigényüket függetlenül attól, hogy azt korábban az ASTRA Biztosítónál bejelentették vagy sem, elsődlegesen a saját vagyonbiztosításuk (pl. casco, lakás), vagy egyéb (nem KGFB) felelősségbiztosításuk terhére kötelesek érvényesíteni.
 • Azok a károsultak, akik az ASTRA biztosító biztosítottja által okozott kárukból keletkező kárigényüket érvényesítették saját vagyonbiztosításuk (pl. casco, lakás), vagy egyéb (nem KGFB) felelősségbiztosításuk terhére, de kárigényük nem térült meg teljes mértékben, a meg nem térült kárigényüket az alábbiakban megadott elérhetőségeken és formában jelenthetik be közvetlenül, vagy a részükre kártérítést fizető saját vagyonbiztosítójukon, illetőleg nem KGFB felelősségbiztosítójukon keresztül a MABISZ felé.
 • Azok a károsultak, akiknek nincs saját vagyonbiztosításuk (pl. casco, lakás), vagy más felelősségbiztosítás terhére sem tudják érvényesíteni az ASTRA Biztosító biztosítottja által okozott káreseményükből eredő keletkező kárigényüket, a teljes kárigényre vonatkozó bejelentésüket közvetlenül a Mabisz-nál tehetik meg.

7. A MABISZ elérhetőségei, nyomtatványok kárbejelentéshez:

Magyar Biztosítók Szövetsége

Címünk: 1062 Budapest, Andrássy út 93.
Levelezési cím: MABISZ ESZE
1381 Budapest 62., Pf. 1297

Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400

Kárügyintézés telefax: (+36 1) 802-8499

Kárbejelentés: astrakar@mabisz.hu

Hivatali idő: hétfő-csütörtök 8-16h, péntek 8-16:00

Az Ügyfélszolgálat minden szerdán 19:00-ig fogadja a hívásokat a központi telefonszámon.

Kérjük, az alábbi értelemszerűen kiválasztott, és kitöltött nyomtatványokat a astrakar@mabisz.hucímre küldjék el emailben:

Az ASTRA biztosító KGFB biztosítottjai által okozott – személyi, gépjármű- és egyéb vagyoni – károkhoz kapcsolódó megtérítési igény bejelentésének az előző pontban elérhető nyomtatványai egységes nyomtatványok, mind az ASTRA biztosító részére korábban már bejelentett, mind az ASTRA biztosítóhoz még nem jelentett kárigények bejelentéséhez használatosak.

8. Egyéb információk

A román Garancia Alap (FGA) az ASTRA Biztosító károsulti ügyféllistáit honlapján közzétette.

A MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (ESZE) a fenti feltételek mellett a kárbejelentéseket befogadja, nyilvántartásba veszi, megszervezi és lebonyolítja a károsult vagyontárgyak szemléjét, bekéri és befogadja a kárigények megalapozottságát alátámasztó szükséges és indokolt iratokat, tárolja a kárdokumentációt, megelőlegezi a kárigények felmérésével, dokumentálásával kapcsolatos költségeket, valamint a 2015. évi CCXLVII. törvény 5. §-ában meghatározott feltételek teljesülése mellett a megalapozott kárigényeket a más módon meg nem térült mértékben megtéríti.

A MABISZ eljárásával egyidejűleg már nem szükséges, hogy a károsult KGFB kárigényét a román Garancia Alapnak, az FGA-nak is bejelentse.

Felhívjuk figyelmüket, hogy

 • a nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések (pl. vagyonbiztosítások, CASCO, lakás biztosítás stb.) terhére érvényesíteni kívánt kárigényeket, amelyeket a MABISZ jogszabály alapján nem tud megtéríteni a Kártalanítási Számla terhére, valamint
 • azokat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések terhére korábban az ASTRA biztosítónál már bejelentett kárigényeket, amelyeket a MABISZ felé ugyan bejelentettek, de azt a MABISZ nem tudja elbírálni, és megtéríteni mert az FGA a MABISZ felé nem adott át nyitott kárügyet, illetve kárdokumentációt,

Közvetlenül a román Garancia Alapnál (FGA) lehet bejelenteni az alábbi módokon: 

 • az office@fgaromania.ro email címre eljuttatva, vagy
 • postai úton tértivevényes levélben az 
  Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)
  Str. Popa Petre nr. 24,
  București 020805 Sector 2 
  România 

  postai címre elküldve az alábbi linken keresztül letölthető nyomtatványokon

A román Garancia Alap, FGA elérhetőségei:

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)

Levelezési cím: Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) 
Str. Popa Petre nr. 24
București 020805 Sector 2
România

Telefonszám: +4021.211.60.37; +4021.211.60.52; +4021.211.60.73; +4021.211.60.79

Telefax: +4021.211.60.94

E-mail: office@fgaromania.ro

Az FGA eljárásáról szóló angol nyelven közzétett rendeletek és tájékoztatás a következő linkeken érhető el:

Román nyelven a tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályok az alábbi webhelyen érhetők el.

9. Fontos aktuális információ

Az illetékes bukaresti bíróság 2016. április 28-án jogerősen elrendelte a Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító (Astra) felszámolását. Ezzel lehetővé vált, hogy a Román Garancia Alap (FGA) megkezdje a kártérítési igények kifizetését.

Amennyiben további információk válnak majd ismertté, azokról természetesen a MABISZ haladéktalanul tájékoztatást ad.

Minden jog fenntartva © 2013 MKFE Biztosítási Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.11.07